XV CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (19-21 de novembre de 2014)


ENVIAMENT DE TREBALLS

El comité organitzador del XV Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura, crida a l’enviament de comunicacions per a aquest esdeveniment, el termini per al qual finalitza el pròxim 1 de juny.

Es contemplen dues modalitats d'exposició de les contribucions al Congrés:

  • Pòster - Serà exhibit durant un dia complet o mig dia en lloc per determinar. Cada autor disposarà d'aproximadament 10 minuts per a explicar el seu treball. Les dimensions del pòster seran de 120x90cm.
  • Comunicació oral: S'integrarà en sessions temàtiques presidides per un moderador.

Si bé cada proposta ha d'indicar quina modalitat d'exposició es tria, el comité organitzador es reserva el dret de suggerir algun canvi en el moment en què notifique si ha estat acceptada.

Els resums individuals acceptats per a la presentació oral seran organitzats pel comité científic en “Simposis/taules temàtiques” seguint les àrees temàtiques establides en el Congrés. Així mateix, el Comité organitzador podrà establir taules/simposis d'investigadors novells en les diferents àrees temàtiques del Congrés.

Podran enviar-se propostes per a Simposis/Taules temàtiques a través d'un coordinador que presente un resum general i un llistat mínim de tres i un màxim de cinc comunicacions orals, amb els ponents que les presentaran i un resum de cada comunicació d'acord amb les instruccions establides per a les presentacions orals.

Les propostes de comunicació consisteixen a presentar el resum d’un treball o d’una experiència que s’ajuste als eixos temàtics del Congrés. L’extensió màxima serà de 500 paraules. Cal enviar-les al correu electrònic de l’àrea temàtica triada. Perquè la proposta d’una comunicació acceptada pel Comité Científic s’incorpore a la programació del Congrés, és necessari que tots els autors formalitzen la inscripció.

Les propostes de contribucions, màxim 2 per autor, es podran presentar fins a l'1 de juny del 2014. El comité organitzador acusarà recepció de les propostes i abans del 20 de juliol en notificarà l'acceptació o el rebuig. Les propostes de contribucions es podran presentar en català, espanyol, francés, gallec, anglés, portugués o basc i hauran d'enviar-se per correu electrònic a una de les àrees temàtiques del congrés:

Les propostes seran avaluades per, almenys, dos membres del comité científic, o investigadors que el comité científic designe a aquest efecte.

Criteris de selecció de propostes:

  • Adaptació al tema del Congrés.
  • Solidesa científica i/o acadèmica de l'estudi presentat.
  • Claredat en la definició de l'objectiu i coherència textual en l'explicació d'aquest.
  • Extensió d'acord amb els límits establits.

Pel que fa a la publicació de la comunicació definitiva, podrà optar-se per dues modalitats (ambdues opcions seran excloents). Una serà que la versió completa del treball es puga publicar en el volum d’actes del Congrés. La proposta s'enviarà a un dels correus dels directors de panell fins al 15 de desembre. L'altra opció serà optar a la publicació del treball en Procedia - Social and Behavioral Sciences. En el cas d’estar interessats en aquesta segona opció, la versió completa del treball haurà de redactar-se en anglés. Seguint estrictament el format requerit, es remetrà l'article a sedll2014procedia@gmail.com fins al dia 15 de desembre.

La publicació en una de les dues modalitats o el rebuig de la comunicació estaran condicionades a l’avaluació del comité científic i de redacció del Congrés.